Obchodní podmínky

1. Podmínky a způsob ubytování
Penzion Lucie (dále jen „penzion“) je oprávněn ubytovat takového klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem musí klient předložit občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR, na recepci hotelu. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem penzionu, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 14:00 hod. do 20:00 hod. Do této doby penzion pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a penzion jej potvrdil. Klient, který trvá na ubytování před 14:00 hod, je povinen zaplatit cenu za dřívější příjezd dle platného ceníku, pokud se dopředu nedohodl penzion s klientem jinak. Penzion si vyhrazuje právo odmítnout ubytovat klienta před 14:00 hod., v případě, že nebudou k dispozici volné pokoje/apartmány. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10:00 hod. (netýká se speciálních balíčku, kde se definuje přesný čas) do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 10:00 hod., může mu penzion účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak, tímto není dotčeno ukončení ubytovacího vztahu mezi penzionem a hostem ke dni, ke kterému měl host řádně uvolnit pokoj (den skončení pobytu). Pokud klient neuvolní pokoj, vyhrazuje si penzion právo zamezit hostu přístup do pokoje a pro případ neuhrazené platby za pobyt či jiných pohledávek za klientem si penzion ( vyhrazuje možnost využít zadržovací právo k movitým věcem vneseným hostem do pokoje. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíče na recepci a pověřenému zaměstnanci penzionu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Penzion si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci). V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu penzion nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji penzionu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů penzionu není možné. Penzion si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně liší od potvrzené objednávky.

Penzion poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem penzionu nejpozději v den skončení pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Informace o cenách veškerých služeb za ubytování a další služby je k dispozici na recepci penzionu. Penzion si vyhrazuje právo klienta neubytovat, pokud oděv či chování hosta neodpovídá dobrým mravům, host je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je host či jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn. Penzion si vyhrazuje právo neubytovat klienta, který se nachází na seznamu osob neplatících za ubytovací služby, dále neubytovat klienta který za účelem dosažení vyšší slevy za ubytování využije/manipuluje s našim rezervačním systémem. Dále si penzion vyhrazuje právo odmítnout ubytování klienta dle rozhodnut ředitele, nebo majitele penzionu, bez udání dalšího důvodu. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v penzionu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

2. Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky
Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem penzionu, nejpozději však v den ukončení pobytu na základě předložení účtu, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany klienta. Při pobytu delším než 7 dní je klient povinen uhradit celý pobyt, nebo jeho část, nejpozději sedmý den pobytu, pokud se penzion s klientem nedohodli jinak. Ceník služeb za ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci penzionu. Penzion si vyhrazuje právo požadovat od klienta identifikační údaje platební karty, a v den příjezdu zálohu ve výši pokrývající celkovou částku za ubytování, dale pak zálohu 1.000,-CZK (cca 35 EUR) na případné budoucí útraty v penzionu nebo poškození, či ztrát vybavení pokoje. Rezervace se pro penzion stává závaznou až po obdržení úhrady garance za pobyt v podobě detail kreditní karty, případně garance třetí strany (cestovní kanceláře, firmy, atd.) Doba bezplatného zrušení končí 48 hodin před příjezdem. Zrušení rezervace je zpoplatněno dle platného ceníku hotelu, viz níže Storno podmínky při zrušení pobytu. V případě, že rezervace nebude řádně zrušena a klient se nedostaví k zahájení ubytování, ani termín zahájení ubytování nepřesune na pozdější den v rezervované délce pobytu, je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% ceny ubytování za první noc dle potvrzených parametrů jeho rezervace. V případě, kdy klient neuhradí na výzvu cenu za ubytování je penzion oprávněn klientovi ukončit pobyt, zamezit přístupu do budovy penzionu a odmítnout poskytování dalších služeb. Penzion je dále oprávněn ukončit pobyt takovému klientovi, který se chová v rozporu s tímto ubytovacím řádem či dobrými mravy. V případě zkrácení pobytu klientem má hotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou rezervovanou délku pobytu. Řádné zrušení rezervace musí být komunikováno písemně, elektronicky a může být provedeno nejpozději do 10:00 hodiny dne, který je druhým dnem přede dnem ke kterému mělo být zahájeno ubytování. Penzion je oprávněn účtovat klientovi poplatek ve výši 100% ceny ubytování za první noc dle potvrzených parametrů jeho rezervace. Penzion je dále oprávněn účtovat klientovi cenu poškozeného, Zničeného či ztraceného vybavení pokoje, přičemž je Penzion oprávněn provést blokaci a stržení takto vyúčtovaných částek na platební kartě hosta

3. Zodpovědnost penzionu a klienta
Penzion zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem v ubytovací části penzionu podle obecně závazných předpisů. Penzion poskytuje hostům bezpečnostní trezor v apartmánu ,do kterých doporučuje uložit všechny cennosti. Služba je poskytnuta zdarma. Penzion klienta seznámí s vybavením a hodnotou inventáře pokoje/apartmánu. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři hotelu zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození/ztráty nebo zničení majetku penzionu má penzion právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na každém pokoji. Je v zájmu klienta zkontrolovat si po příjezdu na pokoj vybavení popř. se informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení/ztráty či poškození zařízení v pokoji informovat v den příjezdu recepci penzionu. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient. Penzion si dále vyhrazuje odmítnout vyprat ložní prádlo, jež je nadměrně znečištěno nebo je poškozeno. Náhrada škody bude požadována v plné výši pořizovací ceně týkajícího se prádla. V případě škody na majetku penzionu způsobené klientem bude tato škoda uhrazena z předautorizace platební karty, případně je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že penzion rozhodne o takovém způsobu úhrady škody. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení penzionu v souladu s těmito ubytovacími podmínkami je penzion oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.

Penzion nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel. Penzion doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Penzion nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovišti penzionu třetím osobám. Penzion si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku penzionu vozidlem hosta a to i v případě, kdy škodu způsobila třetí osoba ve vozidle hosta nebo host vozidlem třetí osoby. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Penzion doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje recepci. Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře. Penzion nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo prostory penzionu.

4. Stravování a prodej alkoholických nápojů
Klientům není dovoleno v prostorách penzionu (před recepcí, dětské herně, v restauraci, školících místnostech) konzumovat alkoholické nápoje, které nebyly zakoupené v penzionu či penzionové restauraci V prostorách penzionu je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, a to výhradně v rámci nápojového lístku nebo vinné karty penzionu. Klient je povinen seznámit personál penzionu s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásí zaměstnancům penzionu. Zaměstnanec penzionu je oprávněn odmítnout prodat alkoholický nápoj osobám mladším 18 let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.

Penzion poskytuje snídaně, obědy a večeře v restauraci penzionu v časovém rozmezí určeném provozním řádem hotelu. Mimo vyhrazený čas pro obědy a večeře může host požádat o občerstvení, které se mu připraví podle možností kuchyně. Roomservis – pokojová služba není poskytována v penzionu pro ubytované hosty.

5. Všeobecně platné ustanovení.
Pro přijímání návštěv ubytovaných hostů je vyhrazena restaurace penzionu, případně jiné společenské prostory penzionu. V pokoji, kde je klient ubytovaný, smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance recepce nebo vedení penzionu v čase od 08.00 h do 15:00 h. Zaměstnanec hotelu není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných klientech třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje) ani povolit návštěvu třetí osoby hosta bez jeho souhlasu. V pokoji a společenských prostorách penzionu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení penzionu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení penzionu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. V penzionu a zvlášť v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, atd.) a spotřebičů drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon atd.) Klientům není dovoleno vnášet do pokojů věci pro úschovu, kterým penzion vyčlenil jiná místa, např. sportovní potřeby, lyže, kočárky, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se klient informuje na recepci penzionu. Za poškození majetku penzionu způsobené i přes tento zákaz bude hostovi účtována náhrada škody v plné výši. V případě porušení tohoto zákazu je penzion oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 Euro za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, penzion si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách mimo penzion. V pokojích platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 300 Euro za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši. V případě, že host poruší zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm či zdrojem kouře, a způsobí výjezd hasičské zásahové jednotky, bude mu kromě smluvní pokuty vyúčtována i škoda související s výjezdem hasičské zásahové jednotky. Neoprávněná manipulace s bezpečnostními prvky je zakázána. Za jakýkoli zásah do funkčnosti bezpečnostních prvků je penzion oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 300 Euro. V penzionu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Penzion je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady. Psi a jiná zvířata se nemůžou pohybovat v prostorách penzionu a pokud ano, jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance penzionu nebo na základě předcházející dohody klienta s penzionem za předpokladu, že majitel prokáže jejich zdravotní způsobilost. Cena za ubytování zvířete se účtuje podle platného penzionového ceníku. Na ubytování psů a jiných zvířat se vztahují následující opatření:Psům a jiným zvířatům je zakázaný vstup a pobyt v těch prostorách, ve kterých jsou skladované a připravované potraviny nebo se podávají jídla a nápoje. Vstup do ubytovací části penzionu mají pouze malá plemena psů a jen s povolením Ředitele, nebo majitele penzionu. Ve všech veřejných prostorách hotelu a restaurace musí být každý pes na vodítku a mít náhubek.Psi a jiná zvířata se nesmí nechat odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení, které slouží k odpočinku klienta. Na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použitý inventář, který slouží na přípravu nebo podávání jídla hostům. V případě jakéhokoliv poškození penzionového zařízení zvířetem je klient povinen zaplatit škodu v plné výši. Za zvíře zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete a klient, který zvířeti pobyt v pokoji umožnil. Za výše uvedené porušení pravidel a opatření, vyjma přímého poškození majetku, které je účtováno hostu v plné výši, bude hostovi účtována za dodatečný úklid pokoje či prostor znečištěný zvířetem částka až ve výši 300 Euro. Penzion si vyhrazuje právo vyúčtovat případně i přímé náklady za čištění, jež budou převyšovat výše uvedenou částku, a to v plné výši. Penzion si také vyhrazuje právo k úhradě/zaplacení nových lůžkovin, jež byly použity pro odpočinek zvířat. Tyto lůžkoviny budou hostovi vyúčtovány v plné výši. Úklid a kontrola pokoje, kde je host ubytován i se zvířetem musí být umožněn tak, aby nedošlo k ohrožení personálu či jiných hostů penzionu. Kontrola musí být umožněna, alespoň jednou denně pro případné zjištění škod či nadměrného znečištění. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, zavřít okna, zamknout dveře. Za ztrátu klíčů účtuje penzion částku 10 Euro. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech. Penzion doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách penzionu. V čase od 22.00 h do 06.00 h je klient povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího hotelu, resp. zástupce) se mohou organizovat v prostorách penzionu společenské akce i po 22.00 h, a to v prostorách k tomu určených. Dále je klient povinen dodržovat denní klid v čase od 6:00 h do 22:00 h. Během celého dne je zakázáno provozovat nadměrný hluk v prostorách penzionu. V případě, kdy klient bude provozovat nadměrný hluk, bude zaměstnancem penzionu upozorněn, aby od takového jednání upustil, jinak to bude bráno jako hrubé porušování tohoto ubytovacího řádu. Klient v prostorách penzionu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti penzionu přijímá ředitel hotelu. Spory, které vzniknou z této smlouvy, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele informuje penzion klienta o možnosti řešení případných sporů mimosoudní cestou, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (v souladu s § 20e zákona č. 634/1992 Sb.), Internetovou adresu České obchodní inspekce naleznete zde:http://www.coi.cz/. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení penzionu právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Hotel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit hotel. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly hotelu, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat. Host poskytující hotelu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve společnosti Restaurace a Penzion Lucie ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění. S ohledem na povinnost hlásit ubytování dle zákona č. 326/1999 Sb. policii České republiky, předloží host nejpozději při převzetí klíče od pokoje platný cestovní pas či osobní identifikační doklad, přičemž uděluje souhlas s pořízením fotokopie takového dokladu pro potřebu evidence penzionu. V případě, kdy host nepředloží výše uvedený doklad, vyhrazuje si právo hosta neubytovat, přičemž v případě, kdy takto dojde ke stornu rezervace má host povinnost uhradit storno poplatek dle bodu II odst. 6 těchto podmínek. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem.
Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je platný od 01. 05. 2020 a nahrazuje předchozí znění ze dne 01. 11. 2018